REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

Starosta Żywiecki informuje,

że do dnia 16 marca 2020 r. można składać wnioski  o przyznanie nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia w sporcie uzyskane w roku 2019.

REGULAMIN

przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Żywieckiego za wybitne osiągnięcia w sporcie.

Rada Powiatu w Żywcu postanawia, iż ze środków budżetu powiatu żywieckiego przyznawane będą coroczne nagrody i wyróżnienia Starosty Żywieckiego dla zawodników oraz trenerów osiągających wybitne wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym.

§ 1

 1. Rada Powiatu w Żywcu postanawia, że przyznawane będą coroczne nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym za rok poprzedni, dla zawodników oraz ich trenerów, co stanowi wyraz uznania społeczności powiatu żywieckiego dla środowiska sportowego za ich wkład we współtworzeniu i podnoszeniu poziomu kultury fizycznej i sportu oraz promocję powiatu żywieckiego na arenie międzynarodowej i krajowej.
 2. Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe mają charakter pieniężny.
 3. Wyróżnienia za osiągnięcia sportowe mają charakter rzeczowy (bony towarowe).
 4. Przy przyznawaniu nagród i wyróżnień bierze się pod uwagę znaczenie osiągnięć sportowych dla powiatu żywieckiego.

§ 2

 1. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane raz w roku w konkurencjach sportowych zaliczanych do dyscyplin olimpijskich.
 2. Nagrody i wyróżnienia są przyznawane dla zawodników i trenerów zamieszkałych na terenie powiatu żywieckiego lub reprezentujących stowarzyszenia sportowe mające siedzibę i działające na terenie powiatu żywieckiego.
 3. W przypadku posiadania odpowiednich środków finansowych mogą być przyznawane dodatkowe nagrody pieniężne, wyróżnienia lub inne nagrody rzeczowe w formie np. pucharów, statuetek, książek dla zawodników i trenerów za osiągnięcia sportowe promujące powiat żywiecki, w konkurencjach nie zaliczanych do dyscyplin olimpijskich. 

§ 3

 1. Nagrody mogą być przyznawane w kategorii seniorów i młodzieżowców.
 2. Nagrody mogą być przyznane za następujące osiągnięcia sportowe w systemie trzystopniowym:

Nagroda I stopnia:

 1. Miejsca medalowe na Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich,
 2. Miejsca medalowe na Mistrzostwach Świata.

Nagroda II stopnia:

 1. Miejsca punktowane na Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich,
 2. Miejsca punktowane na Mistrzostwach Świata,
 3. Miejsca medalowe na Mistrzostwach Europy,
 4. Miejsca medalowe na Uniwersjadzie Letniej i Zimowej lub na Akademickich Mistrzostwach Świata i Europy,
 5. Miejsca I - III w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Europy.

Nagroda III stopnia:

 1. Miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski,
 2. Miejsca I - III w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski.

§ 4

 1. Wyróżnienia mogą być przyznawane w kategoriach młodzik, kadet, junior młodszy i junior.
 2. Wyróżnienia mogą być przyznane za następujące osiągnięcia sportowe w systemie trzystopniowym:

Wyróżnienie I stopnia:

 1. Miejsca medalowe na Mistrzostwach Świata.

Wyróżnienie II stopnia:

 1. Miejsca medalowe na Mistrzostwach Europy.

Wyróżnienie III stopnia:

 1. Miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski,
 2. Miejsca medalowe na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

§ 5

Trenerowi prowadzącemu szkolenie zawodnika lub zespołu, który osiągnął sukcesy sportowe, o których mowa w § 3 i 4 może być przyznana nagroda w wysokości do 2.000 zł.

§ 6

 1. Nagrody za osiągnięcia indywidualne ustala się w następujących wysokościach:
 • Nagroda I stopnia - do 3.000 zł brutto,
 • Nagroda II stopnia - do 2.000 zł brutto,
 • Nagroda III stopnia - do 1.000 zł brutto.
 1. Wyróżnienia za osiągnięcia indywidualne ustala się w następujących wysokościach:
 • Wyróżnienie I stopnia - bon towarowy o wartości do 1.500 zł brutto,
 • Wyróżnienie II stopnia - bon towarowy o wartości do 1.000 zł brutto,
 • Wyróżnienie III stopnia - bon towarowy o wartości do 500 zł brutto.
 1. Nagrody lub wyróżnienia za osiągnięcia zespołowe przyznaje się każdemu zawodnikowi z zespołu w wysokości do 70% nagrody indywidualnej lub wyróżnienia indywidualnego.

§ 7

 1. Kandydatury do nagród i wyróżnień mogą zgłaszać:
 • Stowarzyszenia sportowe,
 • Dyrektor Wydziału Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu,
 • Komisja Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Współpracy z Samorządami.

§ 8

Wnioski z propozycjami kandydatów do nagród i wyróżnień należy składać w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Żywcu, ul. Krasińskiego 13 (pok. nr 16), 34-300 Żywiec lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w terminie ustalonym przez Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu i podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 9

 1. Wnioski, o których mowa w § 8, powinny zawierać:
 • Stopień nagrody lub wyróżnienia oraz kategorię zawodnika,
 • Dane wnioskodawcy,
 • Dane osobowe kandydata do nagrody lub wyróżnienia,
 • Nazwę stowarzyszenia i dyscypliny, którą reprezentuje kandydat,
 • Opis najważniejszych osiągnięć sportowych uzasadniających ubieganie się kandydata o przyznanie nagrody lub wyróżnienia,
 • Dokument potwierdzający ww. osiągnięcia (komunikat z zawodów lub potwierdzenie Polskiego Związku Sportowego),
 • Krótką charakterystykę kandydata lub zespołu,
 • Numer rachunku bankowego kandydata - tylko w przypadku zaistnienia uzasadnionej i wyjątkowej sytuacji niemożności osobistego odbioru nagrody podczas Uroczystej Gali Sportu.
 1. W przypadku wniosku dotyczącego trenera, dodatkowo należy dołączyć potwierdzenie o pracy trenerskiej z zawodnikiem lub zespołem, któremu została przyznana nagroda lub wyróżnienie.
 2. W razie stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku wnioskodawca jest zobowiązany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.
 3. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
 • Złożenia po terminie o którym mowa w § 8,
 • Wycofania wniosku przez wnioskodawcę,
 • Rezygnacji kandydata do nagrody lub wyróżnienia,
 • Braków formalnych, nie usuniętych w terminie o którym mowa w ust. 3.

§ 10

 1. Nagrody i wyróżnienia są przyznawane przez Zarząd Powiatu w Żywcu w oparciu o ocenę Komisji Opiniującej, która przedstawia propozycję nagród i wyróżnień oraz ich wysokości dla poszczególnych kandydatów.
 2. W skład Komisji Opiniującej wchodzą:
 • Członek Zarządu Powiatu odpowiedzialny za sprawy sportu,
 • Przewodniczący Komisji Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Współpracy z Samorządami,
 • Dyrektor Wydziału Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu.
 1. Obrady Komisji Opiniującej odbywać się będą w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia ostatecznego złożenia wniosków.
 2. Obrady Komisji Opiniującej są niejawne do czasu zatwierdzenia wyników przez Zarząd Powiatu w Żywcu, przy czym wyniki obrad Komisji nie stanowią podstaw do żądania przez wnioskodawców przyznania nagrody, wyróżnienia lub zmiany wysokości nagrody lub wyróżnienia.
 3. Pomoc organizacyjną Komisji Opiniującej zapewnia Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu.

§ 11

 1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia.
 2. O przyznaniu lub odmowie przyznania nagrody lub wyróżnienia dla kandydata wnioskodawca informowany jest telefoniczne.
Wszystkie
Gmina Milówka
Z regionu
Żywiec
Gmina Węgierska Górka
Gmina Rajcza
Beskid997
Sport
Gmina Jeleśnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE