REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

''Inicjatywa sołecka'' - również dla Jeleśni!

''Inicjatywa sołecka'' - również dla Jeleśni!

W piątek 12 lipca 2019
podpisano pierwsze umowy w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. Kwota przeznaczona dla powiatu żywieckiego i bielskiego to ponad dziewięćset tysięcy złotych.

W uroczystym podpisaniu umów z gminami z powiatów żywieckiego i bielskiego, które odbywało się w Starostwie Powiatowym w Żywcu, uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski.

Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” ma na celu umożliwienie mieszkańcom wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa śląskiego na przedsięwzięcia i zadania, które służą rozwojowi lokalnych społeczności. W tym roku pula środków na wydatki związane z konkursem została ustalona na poziomie 4,5 mln zł. 

W ramach przeprowadzonego naboru udział w konkursie wzięły 104 gminy (z 17 powiatów). Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęło 338 wniosków o udzielenie pomocy finansowej na łączną kwotę 10,8 mln zł. Sejmik Województwa Śląskiego udzielił 238 zadaniom pomoc finansową w formie dotacji celowych w łącznej kwocie 4,5 mln zł na realizację zadań wybranych w ramach konkursu. Pomoc została udzielona 84 gminom województwa śląskiego.

Kwota przeznaczona dla powiatu żywieckiego oraz bielskiego z budżetu województwa śląskiego to ponad 900 tys. zł. Łącznie zawarto 34 umowy na realizację zadań w 16 gminach z obu powiatów, w tym również w gminie Jeleśnia.

O pomoc finansową ze środków budżetu województwa w ramach konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Limit pomocy finansowej dla gminy wynosił 60 tys. zł. Do konkursu nie mogły być zgłaszane zadania, których realizacja była współfinansowana ze środków zewnętrznych (np. funduszy UE, krajowych itp.) za wyjątkiem funduszu sołeckiego, którego środki mogły być łączone w celu realizacji przedsięwzięć.

Warto przypomnieć, że w ramach konkursu dofinansowane zostały zadania związane z poniższymi celami:

- działania zwiększające aktywność społeczną mieszkańców, w szczególności organizacja warsztatów, szkół liderów dla młodzieży, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, kursy przeciwdziałające wykluczeniu cyfrowemu, wydarzenia dla seniorów, wydarzenia wspierające i rozwijające przedsiębiorczość, inicjatywy wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, inicjatywy przeciwdziałające uzależnieniom i patologiom społecznym, wydarzenia promujące i organizujące wolontariat, a także zakup wyposażenia (np. do świetlicy) związanego z realizacją przedsięwzięcia.

- działania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności upamiętnienie wydarzeń szczególnych dla historii i dziedzictwa miejscowości oraz województwa, a zwłaszcza związanych z obchodami 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego, promocja rękodzieła i produktów lokalnych, wsparcie rozwoju i promocji twórczości ludowej przez zakup strojów ludowych i galowych, instrumentów muzycznych dla zespołów folklorystycznych, orkiestr i Ochotniczych Straży Pożarnych.

- zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców, w szczególności tworzenie terenów zielonych, monitoring, tworzenie centrów rekreacji, budowy, przebudowy i remontu placów zabaw, budowa, przebudowa i remonty obiektów małej architektury, tablic pamiątkowych, historycznych informujących o walorach kulturowych, historycznych, przyrodniczych, związanych z miejscowością i regionem, budowy, przebudowy i remontu chodników oraz infrastruktury parkingowej.

- tworzenie warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu w sołectwie (np. zakup sprzętu sportowego, piłkochwytów, strojów sportowych, siłowni zewnętrznych, budowa i modernizacja m. in.: obiektów sportowych, ścieżek dydaktycznych).

__________________

slaskie.pl

Przeczytaj także

 REKLAMA