REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

Zapraszamy do Ciśca na spacer nową ścieżką!

Zapraszamy do Ciśca na spacer nową ścieżką!

Gmina Węgierska Górka we współpracy z gminą czeską

Mosty u Jablunkova realizuje projekt pod nazwą „Zagospodarowanie atrakcyjnego przyrodniczo obszaru Ciśca celem zrównoważenia ruchu turystycznego”. Mikroprojekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 z budżetu państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz środków wlasnych za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

          Założeniem projektu jest zwiększanie odwiedzalności terenów pogranicza polsko-czeskiego przy wykorzystaniu potencjału przyrodniczego Gminy Węgierska Górka, w tym realizowanie działań związanych z rewitalizacją ścieżki pieszej i utworzenia przy niej miejsca odpoczynku. Głównym celem natomiast jest wzrost poziomu gospodarczego na terenach transgranicznych stanowiących szansę dla rozwoju obszaru , w tym dla zwiększenia poziomu zatrudnienia.

            W ramach projektu wybudowano ścieżkę pieszą przebiegającą w miejscowości Cisiec na przełomie rzeki Soły, na którym to odcinku rzeka pokonuje przeszkody typu zakola, meandry i wypukłości terenowe, ukazując osobliwości przyrodnicze poprzez wypreparowania wzdłuż swojego grzbietu starszych bardziej odpornych grzbietów, przecinając je tworzy przełomy rzeki Soły przez Beskid Mały.   Teren ten położony jest na prawym brzegu rzeki Soły, w znacznej mierze pokryty łąkami kośnymi, ziołoroślami i lasami łęgowymi. Występują tam obtoczone przez wodę kamienie przemieszczane i osadzane warstwami w czasie jej wezbrań tworząc kamienne łachy i wyspy, częściowo zarośnięte, stanowiące miejsca żerowania ryb, ptaków oraz małych ssaków lądowych. Siedliska przyrodnicze są dobrze zachowane, szczególnie w północnej części terenu, a co za tym idzie dzięki temu można łatwo uzyskać efekt edukacyjny. Występowanie starszych drzew skupia się do części północnej, jednak niewiele jest dziuplastych, stąd niska dostępność na miejsca lęgowe dla ptaków i innych zwierząt. Wzdłuż terenu projektowego występują niewielkie cieki prowadzące czystą, zimną wodę, o ciekawej florze. Na całej długości obserwuje się występowanie roślin inwazyjnych – głównie rdestowcaReynourtia sp., nawłoci Solidago sp. i niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera. Pojawiają się pojedyncze osobniki drzew obcego pochodzenia jak np. robinii akacjowej Robinia pseudoacacia.

            Realizacja inwestycji w sposób zdecydowany spowoduje efekt kanalizowania ruchu pieszego i zmniejszenie antropopresji na siedliska przyrodnicze, przy tym wyeksponuje różnorodność ekologiczną na terenie, a także poprzez usunięcie roślin inwazyjnych poprawi stan zachowania siedlisk przyrodniczych. Przy ścieżce została wykonana tablica informacyjna o charakterze edukacyjnym. 

            Realizacja niniejszego projektu powstała na bazie walorów naturalnych i historycznych, które chronione i udostępniane w sposób racjonalny i kontrolowany zmierzać będą do poprawy warunków przyrodniczych, turystycznych oraz wzbogacających świadomość ekologiczną osób korzystających z tych dóbr naturalnych. Ponadto zwiększy się odwiedzalność terenów pogranicza, a także rozszerzy krąg potencjalnych odwiedzających naszą Gminę. Ponadto poprzez podniesienie atrakcyjności posiadanych przez Gminę obiektów dziedzictwa przyrodniczego i ich wypromowanie wydłuży się sezon turystyczny.

Projektowana ścieżka będzie się łączyć z już istniejącym ciągiem komunikacyjnym poprzez most na rzece Sole z równolegle przebiegającym historycznym Traktem Cesarskim, stanowiącym  niegdyś połączenie pomiędzy Krakowem a Wiedniem, wybudowanym za czasów Cesarza Austrii Franciszka Józefa II zwanym popularnie "Cesarką".

            Efekty tego projektu będą widoczne w szczególności po dłuższym czasie z uwagi, iż działania skierowane są na ochronę środowiska i wzbogacenie terenów biologicznie czynnych, podniesienie świadomości ekologicznej, jak również uwzględniają w szczególności młodszych beneficjentów (dzieci i młodzież), którzy docelowo będą kształtować 
i gospodarować tym obszarem z zachowaniem poszanowania dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego do czego przyczynić ma się realizacja tego projektu.

            To też planowana w ramach mikroprojektu inwestycja wykorzystuje, udostępnia oraz zwiększa dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe w branży turystycznej.  

          Całość projektu opiewa na kwotę 49 914,85 Euro, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 29 998,82 Euro, a budżetu Państwa 1 761,99 Euro.

 

Przeczytaj także

 REKLAMA