REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

Węgierska Górka gminą turystyczną
AeroFotoBeskid

Węgierska Górka gminą turystyczną

Gmina Węgierska Górka we współpracy z gminą czeską Mosty u Jablunkova realizuje projekt

pod nazwą „Zagospodarowanie atrakcyjnego przyrodniczo obszaru Ciśca celem zrównoważenia ruchu turystycznego”. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 z budżetu państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz środków wlasnych za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Założeniem projektu jest zwiększenie odwiedzalności terenów pogranicza polsko-czeskiego przy wykorzystaniu potencjału przyrodniczego Gminy Węgierska Górka, w tym realizowanie działań związanych z rewitalizacją ścieżki pieszej i utworzenia przy niej miejsca odpoczynku.

Głównym celem projektu jest wzrost poziomu gospodarczego na terenach transgranicznych stanowiących szansę dla rozwoju obszaru, w tym dla zwiększenia poziomu zatrudnienia. Celami szczegółowymi natomiast jest zwiększenie odpowiedzialności terenów pogranicza polsko-czeskiego, rozszerzenie kręgu potencjalnych odwiedzających i wydłużenie sezonu turystycznego poprzez podniesienie atrakcyjności posiadanych przez Gminę Węgierska Górka obiektów dziedzictwa przyrodniczego oraz ich wypromowanie. Poprzez dostarczenie mieszkańcom i turystom nowych, ciekawych atrakcji turystycznych (nie spotykanych w przedmiotowym obszarze realizacji), stworzy się nowe możliwości rozwojowe dla organizacji i przedsiębiorstw, przez które nastąpi wzrost atrakcyjności pogranicza polsko-czeskiego. Założenia projektowe nie pokrywają się z innymi tego typu inwestycjami - funkcjonującymi na przedmiotowym pograniczu dlatego śmiało można stwierdzić , że projekt pozytywnie wpłynie na spostrzeganie regionu pogranicza polsko-czeskiego, jako nowatorskiego.

W ramach projektu planowane jest wybudowanie ścieżki pieszej. Teren na którym planowana jest budowa ścieżki położony jest na prawym brzegu rzeki Soły, w znacznej mierze pokryty łąkami kośnymi, ziołoroślami i lasami łęgowymi. Realizacja inwestycji ma w sposób zdecydowany spowodować efekt kanalizowania ruchu pieszego i zmniejszenie antropopresji na siedliska przyrodnicze, przy tym wyeksponować różnorodność ekologiczną na terenie, a także poprzez usunięcie roślin inwazyjnych poprawić stan zachowania siedlisk przyrodniczych. Poprzez zaplanowane wykonanie przejść dla płazów w formie przepustów pod ścieżką wraz z ich oznakowaniem, będą one pełnić zarówno funkcje chroniące płazy przed kolizjami z ruchem pieszym jak również dydaktyczne. Przy ścieżce zostaną wykonane tablice informacyjne o charakterze edukacyjnym, przedstawiające potencjał przyrodniczo - ekologiczny tego obszaru, który obecnie jest zagrożony ze względu na wydeptywanie przez ludzi. Ponadto wzdłuż rzeki ciągnie się cała sieć dzikich ścieżek, które poprzez realizację projektu zostaną unormowane.
Przedsięwzięcie to bazować będzie na przyrodniczych, historycznych i turystyczno-rekreacyjnych walorach terenu Węgierskiej Górki, a w szczególności nabrzeża rzeki Soły i otaczającego go kompleksu leśnego. To też realizacja projektu powstaje na bazie walorów naturalnych i historycznych, które chronione i udostępniane w sposób racjonalny i kontrolowany zmierzać będą do poprawy warunków przyrodniczych, turystycznych oraz wzbogacających świadomość ekologiczną osób korzystających z tych dóbr naturalnych.

Projektowana ścieżka będzie się łączyć z już istniejącym ciągiem komunikacyjnym poprzez most na rzece Sole z równolegle przebiegającym historycznym Traktem Cesarskim, stanowiącym niegdyś połączenie pomiędzy Krakowem a Wiedniem zwanym popularnie "Cesarką". Celem budowy ścieżki jak i zagospodarowanie tego terenu jest także zmniejszenie presji na środowisko naturalne poprzez wzrost obszarów chronionych, a także zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych oraz rozwój infrastruktury związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarze cennym przyrodniczo. Przysłuży się to tym samym do wyeliminowania presji ruchu turystycznego na obszary i ochronę bioróżnorodności biologicznej.

Całość projektu opiewa na kwotę 49 914,85 Euro, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 29 998,82 Euro, a budżetu Państwa 1 761,99 Euro.

Przeczytaj także

 REKLAMA