REKLAMA

reklama

                      

Akcja zima w gminie Węgierska Górka
Fot. Robert Wierzbicki

Akcja zima w gminie Węgierska Górka

Wykaz wykonawców i osób odpowiedzialnych za odśnieżanie dróg i chodników gminnych

Sołectwo Węgierska Górka

"Beskid - Ekosystem" spółka z o. o
ul. Graniczna 1, 34-350 Cięcina

Pan  Marek Maciejowski - tel. 693 539 813, 33 8640 223

Sołectwo Cięcina, Cisiec i Żabnica

WGB Firma Usługowo-Handlowa Wojciech Gaweł
ul. Obrońców Węgierskiej Górki 9,34-350 Węgierska Górka

Pan Konrad Ciemała tel.608 049 234, 33 864 22 22

Wszelkie interwencje dotyczące odśnieżania dróg i chodników gminnych należy zgłaszać bezpośrednio WYKONAWCOM, dzwoniąc pod wyżej wskazane numery. Uwagi odnośnie nierzetelnego czy też nieterminowego wykonywania obowiązków przez Wykonawców należy zgłaszać dzwoniąc w godz. 7.30-15.30 do Urzędu Gminy Węgierska Górka pod numer 33/860-97-42.

 
Organizacja akcji zimowej – najważniejsze informacje z systemu odśnieżania

Przez akcję zimową należy rozumieć zespół czynności, których wykonanie pozwala na utrzymanie przejezdności ulic, placów i dróg, a także umożliwi pieszym korzystanie z chodników i ścieżek.

 Do prowadzenia i kierowania akcją zimową powołuje się zespół złożony z:

a) Zastępca Wójta Gminy Marian Kurowski (Kierujący akcją) - tel. 33/860-97-44, 602-752-921 w godzinach pracy Urzędu Gminy  tj. od 730 do 1530

b) Sołtys sołectwa Cięcina Antoni Figura - tel. 33-864-17-08, 33-864-15-06,

c) Sołtys sołectwa Cisiec Stanisław Motyka - tel. 33-864-02-10, 506-452-189,

d) Sołtys sołectwa Żabnica Mirosława Biegun - tel. 33-864-25-30, 33-864-15-07, 503-103-990,

e) Sołtys sołectwa Węgierska Górka Maria Kocoń – tel. 33-860-97-85, 509-311-242

f) Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Węgierska Górka Marian Pietrasina – tel. 33-864-27-80, 600-978-958.

Rozpoczęcie akcji odśnieżania nastąpi niezwłocznie na polecenie Kierującego akcją zimową, natomiast zakończenie po podpisaniu raportu dziennego przez Sołtysa danego sołectwa.
Tak jak w roku ubiegłym, w sezonie 2017/2018 obowiązywać będzie  system odśnieżania z poszczególnych punktów:

a) Sołectwo Węgierska Górka - rozpoczęcie akcji odśnieżania odbywać się będzie jednocześnie z 3 punktów tj.:

- pkt.1. od ul. Zielona Górna (Bąki),

- pkt.2. od Osiedla XX-Lecia II RP,

- pkt.3. ul. Graniczna - Fabryczna.

b) Sołectwo Cięcina - rozpoczęcie akcji odśnieżania odbywać się będzie jednocześnie
z 3 punktów tj.:

- pkt.1. od wiaduktu pod Juraszkami,

- pkt.2. od ul. Bystry Potok, 3 Maja,

- pkt.3. od Biegunów.

c) Sołectwo Cisiec - rozpoczęcie akcji odśnieżania odbywać się  będzie jednocześnie
z 2 punktów tj.:

- pkt.1. od ul. Czarkowskiego - ul. Doliny, 

- pkt.2. od ul. Tynionka - ul Cisowa.

d) Sołectwo Żabnica - rozpoczęcie akcji odśnieżania odbywać się będzie jednocześnie
z 3 punktów  tj.:

- pkt.1. Żabnica Skałka, 

- pkt.2. od Szkoły Podstawowej,

- pkt.3. od ul. Bukowina.

Akcja może rozpocząć się dla części danego sołectwa, w której warunki atmosferyczne uzasadniają konieczność uruchomienia akcji.

Odśnieżanie dróg prowadzone będzie w IV standardzie: droga odśnieżona na całej szerokości, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Dopuszcza sie odstępstwa od standardu:
- po ustaniu opadów zaleganie luźnego śniegu oraz występowanie zasp - do 8 godzin,
- występowanie zajeżdżonego śniegu i języków śnieżnych.
W miejscach przeznaczonych do posypywania, od stwierdzenia występowania zjawiska, gołoledź i lodowica może wystąpić do 8 godzin, natomiast śliskość pośniegowa do 10 godzin.

Materiał do likwidacji śliskości dróg zapewni Wykonawca. Materiał winien spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów
i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 Nr 230 poz.1960.) Zabrania się stosowania żużlu (szlaki) do likwidacji śliskości dróg i chodników.

Zgodnie z art.5.1 pkt.4 Ustawy z dn.13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1289 z późn. zm) oraz zgodnie z Rozdziałem II § 4 pkt.1 Regulaminu Utrzymania Porządku i Czystości na terenie Gminy Węgierska Górka z dnia 28 września 2017 r. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości, niezwłocznie, tj. w dniu wystąpienia zanieczyszczeń, w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów. (Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.)

Przeczytaj także

 REKLAMA