Gmina Węgierska Górka we współpracy z gminą czeską Mosty u Jablunkova realizowała w 2017
roku projekt pod nazwą „Rewitalizacja i zagospodarowanie obszaru przyrodniczego Gminy Węgierska Górka”. Projekt ten współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.
 
Głównym celem projektu był wzrost poziomu gospodarczego na terenach transgranicznych, stanowiących szansę dla rozwoju obszaru, w tym dla zwiększenia poziomu zatrudnienia. Celem szczegółowym natomiast było zwiększanie odwiedzalności terenów pogranicza polsko-czeskiego przy wykorzystaniu potencjału przyrodniczego Gminy Węgierska Górka, poprzez podniesienie atrakcyjności posiadanych przez Gminę obiektów dziedzictwa przyrodniczego oraz ich wypromowanie
.
W ramach projektu wybudowano ścieżkę pieszą o charakterze edukacyjno-przyrodniczym, która przebiega wzdłuż cieku wodnego łączącego potok Żabniczka z historycznym kanałem Młynówka. Ścieżka ta łączy się z przebiegającymi w pobliżu Bulwarami oraz poprzez most na Sole z historycznym Traktem Cesarskim.  Fragment tej ścieżki jest częściowo podniesiony nad istniejącym spadkiem terenu. Łagodne łuki ścieżki, łączą 3 koliste place o nawierzchni utwardzonej kostką brukową. Część ścieżki przebiega ponad nierównościami terenu, występującymi tam oczkami wodnymi i roślinnością bagienną. Ścieżka została nadwieszona nad tym terenem w formie desek kompozytowych wspartych na konstrukcji stalowej, nośnej, która wspiera się na fundamentach żelbetowych. Na ścieżce nie występują bariery architektoniczne, tym samym jest ona dostępna dla osób niepełnosprawnych.
 
Całość ścieżki z placykami, kładka oraz dobór materiału i kolorystyka odpowiada zrealizowanym wcześniej bulwarom spacerowym wzdłuż rzeki Soły, z którymi nowo wybudowana ścieżka się łączy.
Budowa ścieżki ekologicznej nie wpłynęła i nie wpłynie negatywnie na istniejący tam drzewostan, powierzchnię ziemi (glebę, wody powierzchniowe i podziemne), została zaprojektowana w sposób nie zakłócający przepływu wód powierzchniowych i podziemnych oraz glebę.
Celem budowy ścieżki jak i zagospodarowania tego terenu było zmniejszenie presji na środowisko naturalne poprzez wzrost obszarów chronionych, a także zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych oraz rozwój infrastruktury związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarze cennym przyrodniczo. Przysłuży się to tym samym do wyeliminowania presji ruchu turystycznego na obszary i ochronę bioróżnorodności biologicznej.
 
W ramach niniejszego projektu przeprowadzono 4 międzynarodowe spotkania, w których udział brali mieszkańcy pogranicza polsko-czeskiego. Podczas edukacji przyrodniczo-leśnej, w trakcie rozgrywek w piłkę nożną, czy w konkurencjach sprawnościowych nawiązały się nowe kontakty. Żywimy nadzieję, że pomiędzy społecznością polską i czeską, narodzą się nowe inicjatywy społeczne, które przyczynią się do dalszego rozwoju współpracy, co będzie miało bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy terenów pogranicza polsko-czeskiego.
 Całość kwoty wnioskowanej opiewała na kwotę 59 965,00 Euro, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 30 000,00 Euro, a budżetu Państwa 1 764,71 Euro.
 
Materiały prasowe gminy Węgierska Górka. 
 
loga zestaw 1024x75
 
 
 

Reklama

Wszystkie
Gmina Rajcza
Z regionu
Gmina Węgierska Górka
Beskid997
Gmina Milówka
Żywiec
Gmina Jeleśnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE