Projekty  współfinansowane  ze środków  Unii Europejskiej  w 2017  roku w gminie Węgierska Górka. 
 
1. Razem w lepszą Przyszłość. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020. Projekt partnerski z PCPR w Żywcu.
Całkowita wartość projektu w latach 2016-2017: 600 319,00 zł.
Etap: W trakcie realizacji
 
2. Zagospodarowanie atrakcyjnego przyrodniczo obszaru Ciśca celem zrównoważenia ruchu turystycznego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 z budżetu państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz środków wlasnych za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Całkowita wartość:  49 914,85 € 
Etap: W trakcie realizacji.
 
3.Rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 oraz adaptacja części budynku na przedszkole w Cięcinie. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość:   2 765 895,62 zł                                                                   
Etap: Trwa procedura rozliczeniowa.
 
4. Przebudowa dróg gminnych ul. Sołecka i Kolejowa w Ciścu oraz ul. Parkowa i Przemysłowa w Węgierskiej Górce. Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem  lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość:  1 260 582,72 zł. 
 
5. Skomunikowanie terenów rekreacyjnych Gminy Węgierska Górka szlakiem pieszo- rowerowym. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
 
6. Ochrona środowiska naturalnego poprzez wdrożenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Węgierska Górka. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 
7. Rewitalizacja i zagospodarowanie obszaru przyrodniczego Gminy Węgierska Górka. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 z budżetu państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz środków wlasnych za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.
 
8. Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w  Węgierskiej Górce.
 
9. Przebudowa dróg gminnych 596043S ul. Floriana, 596042S ul. Targowa w Cięcinie. Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”,  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem  lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
10. Przebudowa drogi gminnej 596173S ul. Szkolna w Żabnicy. Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”,  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem  lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
11. Przebudowa drogi powiatowej DP-S1435 na odcinku 843 m ul. Jana Pawła II w Cięcinie. Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”,  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem  lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
12. Przebudowa drogi powiatowej DP-S1434 na odcinku 540 m ul. Ks. K. Śmiecha  w Żabnicy. Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”,  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem  lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
13. Przebudowa drogi gminnej rolniczej „Polna” w Ciścu, projekt realizowany w ramach środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
 
14. Budowa odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków i hydrofornią w Węgierskiej Górce. Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Etap: Wykonanie w 2018 roku.
 
15. Przebudowa układu drogowego w ciągu drogi nr 596048Swraz z obiektem mostowym w gminie Węgierska Górka. Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.
Etap: Wykonanie w 2018 roku. 
 
16. Wyrównywanie szans oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnej w Gminie Węgierska Górka, projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).
Etap: Wykonanie w 2018 roku.
 
17. Trakt Cesarki - jedna droga, dwa narody, wiele historii. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 z budżetu państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz środków wlasnych. Projekt realizowany we współpracy z czeską gminą Komorni Lhotka.
Etap: Wykonanie w 2018 roku
 
18.  Aktywizacja społeczna i zawodowa w Węgierskiej Górce i Ujsołach. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).
 
19.Przedszkole równych szans (I)
 
20. Przedszkole równych szans (II) 
 
 

Reklama

Wszystkie
Gmina Rajcza
Z regionu
Gmina Węgierska Górka
Beskid997
Gmina Milówka
Żywiec
Gmina Jeleśnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE