Gminy należące do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, przystępują do projektu służącemu pozyskaniu środków unijnych na wymianę pieców oraz odnawialne źródła energii.

Projekt jest skierowany do mieszkańców 11 gmin: Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka oraz Miasta Żywiec  i umożliwia zdobycie dofinansowania w wysokości 95% wartości inwestycji.

Za nami już spotkania w Jeleśni i Rajczy, w czwartek natomiast 5 kwietnia o godz.15.30 odbyło się spotkanie w Węgierskiej Górce w OPG. 

Od 16 kwietnia 2018 przez miesiąc ze stron internetowych gminy będzie można pobrać ankiety uczestnictwa w programie .Ich wypełnienie i złożenie w gminie będzie oznaczało chęć uczestniczenia w programie.

W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik oraz przedstawiciele Międzygminnego Związku ds. Ekologii w Żywcu. Licznie przybyli mieszkańcy zainteresowani byli nowym projektem. 

Projekt, będzie ubiegał się o dofinansowanie w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, a planowany termin jego realizacji to rok 2019.

Warunkiem otrzymania dofinansowania przez Grantobiorcę na inwestycję jest aby:

a) zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej określone w audycie energetycznym wyrażone wskaźnikiem EPH+W wynosiło na moment zakończenia inwestycji objętej grantem dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych poniżej 150 kWh/(m2×rok) oraz

b) realizacja inwestycji dała efekt ekologiczny redukcji emisji CO2 o minimum 30%.

Warunkiem udziału w Projekcie jest spełnienie przez potencjalnego Grantobiorcę następujących kryteriów:

a) posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, gdzie będzie realizowany projekt.

b) wykorzystywanie instalacji centralnego ogrzewania jedynie na potrzeby socjalno-bytowe grantobiorcy i jego domowników.

c) budynek ogrzewany ciepłem z kotła węglowego i jednocześnie grantobiorca nie posiada drugiego źródła ciepła, za wyjątkiem pieca gazowego pracującego w instalacji c.w.u. lub kominka z płaszczem wodnym (stan przed realizacją).

d) Grantobiorca nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

e) Grantobiorca zobowiązuje się do zawarcia umowy o powierzenie grantu oraz dołączy oświadczenia wszystkich współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację projektu;

f) Grantobiorca zobowiązuje się do eksploatacji instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem przez okres trwałości projektu, który należy rozumieć jako 5 lat od finansowego zakończenia projektu tj. wpływu na rachunek Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu ostatniej transzy płatności z Urzędu Marszałkowskiego, w którym należy zachować w niezmienionej formie i wymiarze efekty projektu.

g) Grantobiorca umieści w widocznym miejscu plakietkę/naklejkę/tablicę informacyjno-pamiątkową informującą o dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

h) Instalacja zostanie zrealizowana po dacie podpisania umowy o powierzenie grantu.

i) Grantobiorca zakupi wyłącznie fabrycznie nowe materiały i urządzenia związane z realizacją przedsięwzięcia.

O szczegółach Mieszkańcy będą na bieżąco informowani poprzez stronę internetową www.stopsmog.eu

W celu uczestnictwa w projekcie konieczne będzie złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie w terminie od 16 kwietnia 2018 do 16 maja 2018 do końca dnia. Liczyć będzie się kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe niezbędne informacje mogą Państwo uzyskać również  pod numerem telefonu+48 33 300 31 41, gdzie uzyskają Państwo informacje od przedstawicieli firmy Kreatus sp. z o.o.  przygotowującej projekt.

 

 

ZOBACZ TAKŻE Z GMINY WĘGIERSKA GÓRKA:

Reklama

Wszystkie
Z regionu
Gmina Rajcza
Gmina Milówka
Beskid997
Gmina Węgierska Górka
Gmina Jeleśnia
Żywiec
Wywiady
Gość BESKIDLIVE