Powiat Żywiecki przystąpił do

realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących Centrum Kształcenia Praktycznego  im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.

Umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisana 8 listopada 2019r. na kwotę 4.752.805,35 zł, z czego dofinansowanie z UE to kwota 4.039.884,54 zł. W dniu 9 stycznia 2020 r. została natomiast podpisana umowa z wykonawcą PORTAL s.c. Dagmara Malmon-Lech, Paweł Lech z Bielska-Białej na „zaprojektowanie i wykonanie” prac związanych z przedmiotowym projektem. Wartość umowy z Wykonawcą to kwota 5.243.146,46 zł.

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na termomodernizacji 3 budynków w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu (budynek szkoły, bursy i warsztatów). Inwestycja ma na celu poprawę jakości powietrza, zredukowanie emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza oraz uzyskanie mniejszego zapotrzebowanie na ciepło. Efektem tych działań będzie zmniejszenie emisji gazów do atmosfery oraz zwiększenie wykorzystania instalacji wykorzystujących OZE.

W ramach prac przewiduje się:

-  w szkole: docieplenie budynku, modernizacja instalacji c.o., montaż wbudowanej kotłowni gazowej, montaż instalacji fotowoltaicznej;

- w bursie: docieplenie budynku, modernizacja instalacji c.o. i kotłowni, modernizacja oświetlenia;

- w warsztatach szkolnych: docieplenie budynku, modernizacja instalacji c.o., montaż wbudowanej kotłowni gazowej.

Prace przewidziane w ramach inwestycji przyczynią się do ograniczenia emisji CO2 do atmosfery, zmniejszenia energochłonności obiektu oraz poprawy estetyki budynków ZSAiO w Żywcu.

Efekty zaplanowane w projekcie to trzy obiekty infrastruktury publicznej kompleksowo termo – zmodernizowane (oszczędność energii cieplnej, zmniejszenie zużycia energii końcowej, zaoszczędzenie energii elektrycznej, redukcja emisji PM10).                      

Planowane zakończenie inwestycji to koniec grudnia 2020 roku.

Wszystkie
Gmina Jeleśnia
Beskid997
Z regionu
Gmina Rajcza
Gmina Węgierska Górka
Gmina Milówka
Żywiec
Wywiady
Gość BESKIDLIVE